Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite: Klaipėdos m. savivaldybėje anoniminiu pasitikėjimo telefonu +370 46 21 78 88, el.paštu: antikorupcija@klaipeda.lt Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:2022 m. – negautas nei vienas pranešimas; 2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.   


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

       Vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar ikisutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

        Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą  ir siųsti  el. paštu pranesk.atzalynas@gmail.com arba pristatyti į įstaigą atsakingam asmeniui (Rasai Polikevičiūtei-Kirtiklienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui). Galima kreiptis į šį asmenį tiesiogiai tel.(846) 414121  arba atvykus adresu  Panevėžio 3,  Klaipėda. Priėmimo laikas: darbo dienomis nuo 8val. iki 9val.)

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

  1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
  2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Įstaigos vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa/asr

 

 

 

 

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu