ĮSTAIGOS TARYBAaukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

ĮSTAIGOS TARYBA:

1. Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė – pirmininkė

2. Jūratė Apulskienė – sekretorė

3. Audronė Urbontaitienė – narė

4. Rima Skiparienė  – narė

5. Inga Astrauskaitė – narėDARBO TARYBA - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DARBO TARYBA:

1. Erika Štabokė, priešmokylinio ugdymo mokytoja

2. Regina Žvinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3. Rima Kubilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4. Eglė Jašinskienė. meninio ugdymo mokytoja

5. Ela Bulvydienė, auklėtojo padėjėjaMOKYTOJŲ TARYBA - lopšelio-darželio "Atžalynas" savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio "Atžalynas" institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖS TARYBOS NARIAI:

1. Rima Skiparienė – logopedė.

2. Vita Ramonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

3. Daiva Gulbinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

1. Liudmila Staugienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
2. Erika Štabokė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė
3. Rima Skiparienė – logopedė – narė
4. Rima Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
5. Viktorija Uzielė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - narė
6. Liudmila Truškė - sekretorėATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACIJOS KOMISIJA:

1. Liudmila Staugienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
2. Rima Skiparienė – logopedė metodininkė - sekretorė
3. Regina Žvinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė – narė
4. Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja ekspertė - narėDARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

1. Rima Skiparienė – pirmininkė
2. Rasa Žemgulienė – narė
3. Raida Rapalavičienė- narėVIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – direktoriaus pavaduotoja  Živilė Šauklienė.GAUTOS 1,2% PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

1. Živilė Šauklienė -direktoriaus pavaduotoja – komisijos pirmininkė.

2. Erika Štabokė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

3. Ela Bulvydienė - auklėtojo padėjėja – narė.

4. Raida Rapalavičienė – raštinės administratorė – narė.NUOLAT VEIKIANČIOS TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ KOMISIJA:

1. Ilona Giedraitienė - ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – pirmininkė.

2. Audronė Urbontaitienė - auklėtojos padėjėja - narė.

3. Rasa Polikevičiūtė – Kirtiklienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

4. Raida Rapalavičienė - raštinės administratorė - narė.

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu