ĮSTAIGOS TARYBAaukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

ĮSTAIGOS TARYBA:
1. Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė – pirmininkė

2. Jūratė Apulskienė – sekretorė

3. Audronė Urbontaitienė – narė

4. Vilija Jonaitienė  – narė

5. Laura Šleiniūtė – narė

6. Simas Gramavičius – narys


DARBO TARYBA - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DARBO TARYBA:
1. Erika Štabokė, priešmokylinio ugdymo pedagogė

2. Regina Žvinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

3. Rima Kubilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

4. Eglė Jašinskienė. meninio ugdymo mokytoja

5. Ela Bulvydienė, auklėtojo padėjėja
 

MOKYTOJŲ TARYBA - lopšelio-darželio "Atžalynas" savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA - nuolat veikianti lopšelio-darželio "Atžalynas" institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖS TARYBOS NARIAI:

1. Rima Skiparienė – logopedė.

2. Ramutė Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

3. Daiva Gulbinienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
1. Liudmila Staugienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
2. Erika Štabokė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė
3. Rima Skiparienė – logopedė – narė
4. Rima Kubilienė – auklėtoja – narė
5. Inga Lukauskienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - narė
 

ATESTACIJOS KOMISIJAteikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACIJOS KOMISIJA:
1. Liudmila Staugienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
2. Rima Skiparienė – logopedė metodininkė - sekretorė
3. Regina Žvinienė – auklėtoja metodininkė – narė
4. Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė - narė
 

DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI
1. Rima Skiparienė – pirmininkė
2. Rasa Žemgulienė – narė
3. Raida Rapalavičienė- narė

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – direktoriaus pavaduotoja  Živilė Šauklienė.

GAUTOS 2% PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

1. Živilė Šauklienė -direktoriaus pavaduotoja – komisijos pirmininkė.

2. Erika Štabokė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė.

3. Liudmila Staugienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė.

4. Rima Vasiliauskienė – auklėtojo padėjėja – narė.

5. Raida Rapalavičienė – raštinės administratorė – narė.

 

NUOLAT VEIKIANČIOS TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ KOMISIJA:

1. Vilija Jonaitienė – auklėtoja – pirmininkė.

2. Rima Kubilienė – auklėtoja – narė.

3. Liudmila Požėrienė – auklėtoja – narė.

4. Regina Žvinienė – auklėtoja – narė.

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...